Modularnost

Modularnost

Modularnost (Modularity) označava particionisanost softvera na povezane nezavisne module koji su identifikovani svojim nazivima i kao takvi su adresabilni.

Pri kreiranju kreiranju modula, mora se voditi računa o dva zahteva

  • Svaki modul mora biti nezavisan od ostalih tako da ispunjava jedan podskup spefičnih zahteva, pri cemu izmene u jednom modulu minimalno uticu na ostale module.
  • Broj modula se ne može u nedogled povećavati jer se time komplikuju naredne faze razvoja (integracija, odrzavanje i dokumentovanje).
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.