Procesi

POJAM PROCESA
Pojam procesa obuhvata aktivnost, sliku i atribute procesa.

Aktivnost procesa odgovara angažovanju procesora na izvršavanju korisničkog procesa.
Slika procesa obuhvata

* adresni prostor procesa sa naredbama izvršavanog programa,
* stek i
* podatke koji se obradjuju u toku izvršavanja programa.

U atribute procesa spadaju, na primer stanje i prioritet procesa. Atributi procesa se čuvaju u deskriptoru procesa.

STANJE I PRIORITET PROCESA
Tipična stanja processa su AKTIVAN, ČEKA, i SPREMAN.
Proces je AKTIVAN kada procesor izvršava program.
Proces ČEKA kada nisu ispunjeni neophodni preduslovi za obradu podataka.
Proces je SPREMAN kada samo zauzetost procesora onemogućuje izvršavanje procesa (tj. programa).

Od prioriteta procesa zavisi kada će SPREMAN proces da postane AKTIVAN.
Podrazumeva se da je uvek aktivan procesa sa najvećim prioritetom, naravno pod pretpostavkom da se razmatra jednoprocesorski računar (sa jednim procesorom namenjenim za izvršavanje korisničkih programa).

E sad, ako postoji nekoliko procesa najvišeg, tj istog prioriteta, tada je bitna ravnomerna raspodela procesorskog vremena izmedju njih. Ovo se postiže tako što aktivni proces prepušta procesor SPREMNOM procesu najvišeg (istog) prioriteta, čim istekne unapred odredjeni interval vremena izmedju njih. Ovaj interval se naziva KVANTUM (quantum).

Trenutke isticanja kvantuma označavaju prekidi sata.
Obrada prekida sata izaziva prevodjenje aktivnog procesa u stanje spreman, i preključivanje procesora na onaj od ostalih spremnih procesa najvišeg prioriteta koji je najduže u stanju spreman.

Miroslav Hajduković - Operativni sistemi (problemi i struktura)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.