Struktura i arhitektura računara - memorija

Za skladištenje oba tipa binarnih reči (instrukcija i operanada) koristi se modul računara koji se naziva memorija.

Binarne reči koje predstavljaju instrukcije imaju sledeću strukturu:

OC SRC1 SRC2 DST
  • grupa bitova OC (operation code) predstavlja operaciju koju treba izvršititi
  • grupe bitova SRC1 i SRC2 (source operandi) predstavljaju adrese lokaciju u memoriji sa kojih treba očitati operande i nad njima izvršiti operaciju
  • grupa bitova DST (destionation operand) predstavlja adresu lokacije u memoriji u koju treba smestiti rezultat.

Polja SRC1, SRC2, DST se inače nazivaju i adresna polja instrukcije.

Binarne reči koje predstavljaju instrukcije se mogu interpretirati i na druge načine u situacijama kada adrese nekih operanada nisu date eksplicitno odgovarajućim adresnim poljima instrukcije, već su njihove adrese implicitno odredjene.

Binarne reči koje predstavljaju operande imaju različitu strukturu u zavisnosti od usvojenog načina interpretiranja bitova. Tako npr. ako se binarna reč dužine n bitova u kojoj su bitovi označeni sa an-1,an-2…a1a0 , interpretira kao celobrojna veličina bez znaka, onda ona predstavlja podtak A čija se vrednost izračuna pomoću izraza

(1)
\begin{align} \sum_{i-0}^{n-1} 2^i a_{i} \end{align}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.