Struktura i arhitektura računara - struktura računara

Računari su elektronski uredjaji u kojima se rešavanje odredjenih problema realizuje izvršavanjem odredjenog skupa aritmetičkih, logičkih i pomeračkih operacija. Operacije koje se u računaru izvršavaju se predstavljaju pomoću binarnih reči koje se nazivaju instrukcije, komande ili naredbe.

Skup operacija koje računar može da ižvršava je takav da bilo koji problem koji se rešava u računaru može da se razloži na uredjeni niz instrukcija koji se naziva program.

Podaci nad kojima se operacije izvršavaju se takodje predstavljaju pomoću binarnih reči koje se nazivaju operandi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.