Uvod

Zadatak operativnog sistema

Operativni sistem je program koji objedinjuje u celinu raznorodne delove računara i sakriva od korisnika one detalje funkcionisanja koji nisu bitni za korišćenje računara. Znači operativni sistem ima dvostruku ulogu :

* upravlja sastavnim delovima računara, kao štu su npr. procesor, kontroleri i radna memorija (sa ciljem što većeg iskorišćenja)
* operativni sistem stvara za krajnjeg korisnika računara pristupačno radno okruženje, tako što od mašine koja rukuje bitima i bajtima stvara mašinu koja rukuje sa datotekama i procesima.

Znači može se reći da je operativni sistem "softver" zadužen za kordinaciju izmedju računarskih komponenti (u smislu komunikacije i uspešnog funkcionisanja komponenti ) i za izvršavanje aplikacionioh tj. korisničkih programa.

Takodje treba napomenuti da računarski sistem može sadržati jedan ili više procesora. Kod jednoprocesorskih sistema zadaci modula koji realizuju funkcije upravljanja procesorom relativno su jednostavni i svode se na izazivanje specifičnih aktivnosti tog procesora kojima se realizuje obrada određenog aplikativnog programa. Ti zadaci su kod višeprocesorskih sistema daleko složeniji. Moduli operativnog sistema te vrste moraju u prvom redu dodeljivati pojedine zadatke obrade pojedinim procesorima, odnosno, preciznije rečeno, pojedine procesore dodeljivati pojedinim zadacima obrade. Iz navedenog proizilazi da uvek moraju postojati barem dva skupa modula za upravljanje procesorima računarskog sistema: moduli koji kontrolišu i "vode brigu" o zadacima obrade i moduli koji nadziru status i rad procesora. Njihovom interakcijom ostvaruje se pomenuti primarni zadatak ovog segmenta operativnog sistema - dodeljivanje procesora pojedinim zadacima obrade. U realnim uslovima rada elektronskih računara izvesni zamašniji zadaci obrade obično se segmentiraju, a ti se segmenti upućuju različitim procesorima na paralelnu ili sukcesivnu obradu, pa obično postoji i skup modula operativnog sistema koji sinhronizuje takve tokove obrade. Navedeni opis načina na koji operativni sistem realizuje funkcije upravljanja sistemskim procesorima veoma je pojednostavljen, ali dublja razmatranja zahtevala bi i detaljnije poznavanje načina rada računarskih sistema.

Miroslav Hajduković - Operativni sistemi (problemi i struktura)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.